Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Rozdział I
Definicje

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający warunki korzystania z usług świadczonych poprzez system obsługi zgłoszeń z terenu Miasta Zambrów;
 2. Aplikacja – oprogramowanie przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Użytkownika Urządzeniu mobilnym za pomocą którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną; Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play (dla systemu Android);
 3. Serwis - portal internetowy prowadzony pod adresem zambrow.lupe.bit-sa.pl za pomocą którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną;
 4. System – teleinformatyczny system obsługi zgłoszeń umożliwiający zgłaszanie, za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji, według określonych kategorii, informacji dotyczących nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury i przestrzeni publicznej Miasta Zambrów, a także za pomocą którego Usługodawca może informować Użytkowników o wydarzeniach z życia Miasta Zambrów. System nie służy do przekazywania zgłoszeń o nagłych zdarzeniach, np. wypadkach, pożarach, katastrofach  oraz o innych sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu, które  powinny być zgłaszane na numery alarmowe;
 5. Usługodawca – Urząd Miasta Zambrów, który jest jednocześnie Administratorem Systemu;
 6. Strony – Usługodawca i Użytkownik;
 7. Urządzenie – telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz.1907 z późn.zm.), urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci (np. komputer laptop), w tym także końcowe urządzenie mobilne (np. smartfon, tablet);
 8. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Usługodawcą, a Użytkownikiem w związku z korzystaniem z Systemu poprzez Aplikację lub Serwis, zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 9. Usługa – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy i Regulaminu; polegająca na umożliwieniu komunikacji między Użytkownikiem i Usługodawcą za pośrednictwem Systemu;
 10. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji lub Serwisu, która ukończyła 13 lat;
 11. Zarejestrowany Użytkownik - Użytkownik, który założył konto w Systemie poprzez Serwis lub Aplikację;
 12. Niezarejestrowany Użytkownik - Użytkownik, który nie założył konta w Systemie;
 13. Komunikat - informacja lub powiadomienie o wydarzeniach z życia Miasta Zambrów (wydarzeniach sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych, itp.);
 14. Zgłoszenie – tekstowa lub fotograficzna informacja dotycząca nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury i przestrzeni publicznej Miasta Zambrów, wprowadzona do Systemu przez Użytkownika poprzez Serwis lub Aplikację.

Rozdział II

Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca jest jednostką samorządu terytorialnego.
 2. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy w każdym dniu roboczym Usługodawcy tj. od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7:30-15:30:
  • korespondencyjnie lub osobiście pod adresem: Urząd Miasta w Zambrowie,
   ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów;
  • przez pocztę elektroniczną na adres email: j.wlodkowska@zambrow.pl

 

Rozdział III

Rodzaje Usług

 1. Usługodawca świadczy:
 • Usługę obsługi Zgłoszeń Użytkowników – polegającą na umożliwieniu przesłania przez Użytkownika, przez Aplikację lub Serwis, informacji tekstowej lub fotograficznej z opisem dotyczącym nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury i przestrzeni publicznej Miasta Zambrów oraz na przekazywaniu odpowiednim służbom, w celu podjęcia interwencji,
 • Usługę powiadamiania – polegającą na umieszczaniu, przez Usługodawcę,
  w ogólnodostępnej części Serwisu i Aplikacji, komunikatów oraz informacji
  o wydarzeniach z życia Miasta Zambrów.
 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę są usługami nieodpłatnymi. Użytkownik ponosi jedynie koszty zgodnie z umowami łączącymi go z operatorami telekomunikacyjnymi.
 2. Warunkiem koniecznym do korzystania z Serwisu lub Aplikacji jest akceptacja postanowień Regulaminu przez Użytkownika.
 3. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z przynajmniej jednego elementu Systemu, między Usługodawcą, a Użytkownikiem, zawierana jest Umowa na czas nieokreślony.
 4. Korzystanie z Systemu dozwolone jest tylko w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacjach wymagających interwencji odpowiednich służb. Zgłoszenie nieuzasadnione, przesłane jedynie w celu wywołania niepotrzebnej czynności, podlega odpowiedzialności karnej.
 5. Zgłoszenie jest publikowane w Systemie po weryfikacji przez moderatora.
 6. Zgłoszenie jest przekazywane w Systemie odpowiednim służbom, w celu podjęcia interwencji.
 7. Treść Zgłoszenia musi odpowiadać wybranej kategorii Zgłoszeń.
 8. Zgłoszenia zidentyfikowane jako duplikaty zgłoszeń juz zarejestrowanych w Systemie lub zawierające niepełny, niezrozumiały opis lub nieprecyzyjne określenie lokalizacji, uniemożliwiające podjęcie interwencji lub niezgodne z kategorią Zgłoszeń, zostaną odrzucone.

 

Rozdział IV

Wymagania techniczne

 1. System stosuje pliki cookies.
 2. Użytkownik, w celu korzystania z Usług, powinien zapewnić następujące wymagania techniczne:
 • przez Serwis:
 1. przeglądarka internetowa dedykowana dla systemu operacyjnego,
 2. aktywne połączenie internetowe,
 3. odpowiednie ustawienia dotyczące obsługi plików cookies,
 • przez Aplikację:
 1. system operacyjny Android w wersji min. 4.4,
 2. aktywne połączenie internetowe.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego przeszkody, które uniemożliwiają lub utrudniają skorzystanie z Usług.

 

Rozdział V               

Rejestracja i zarządzanie kontem

Z Usług może korzystać każda osoba, która ukończyła 13 lat.

 1. Użytkownicy mogą korzystać z Usług, jako zarejestrowani lub niezarejestrowani Użytkownicy.
 1. Rejestracja w Systemie powoduje utworzenie konta Użytkownika, w którym dostępne będą:
  1. podane przy rejestracji dane profilowe Użytkownika,
  2. lista zgłoszonych przez Użytkownika Zgłoszeń oraz ich bieżący status.
  3. Konto zapewnia możliwość bezpośredniego telefonicznego skontaktowania się z Użytkownikiem odpowiednich służb  interweniujących w zgłoszonej sprawie,
  4. Użytkownik może zarejestrować się przez:
  5. zalogowanie się do Serwisu lub Aplikacji:

- kontem na portalu społecznościowym – Facebook lub

-             kontem dla usługi Google+ lub

 1. założenie konta w Systemie.
 1. Konto zarejestrowanego Użytkownika, jest aktywne zarówno w Serwisie, jak
  i w Aplikacji.
 2. W celu założenia konta w Systemie Użytkownik wprowadza następujące dane profilowe - zwane dalej „danymi profilowymi” :
  •  adres email – który stanowić będzie login,
  •  imię i nazwisko,
  •  hasło,
  •  telefon – dobrowolnie.
 3. Dane profilowe nie są publikowane w ogólnodostępnej części Serwisu lub Aplikacji,
  a Użytkownik może je zmienić w każdym czasie.
 4. Użytkownik zobowiązany jest podać i utrzymywać dane profilowe zgodne ze stanem faktycznym. Podanie nieprawdziwych danych lub posługiwanie się danymi innej osoby, podlega odpowiedzialności karnej.
 5. Po poprawnym podaniu danych profilowych, Użytkownik otrzymuje, na podany adres email, link aktywacyjny. Po kliknięciu w przesłany link, konto Użytkownika zostaje aktywowane.
 6. Login Użytkownika wraz z hasłem, wykorzystywane są do uwierzytelniania Użytkownika w trakcie logowania do Serwisu lub Aplikacji.
 7. Dokonując rejestracji w Aplikacji lub Serwisie Użytkownik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem.
 8. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać swojego hasła osobom trzecim pod rygorem poniesienia odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa. W przypadku uzyskania hasła przez osobę trzecią, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia takiej sytuacji, Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić hasło oraz zawiadomić Usługodawcę.

 

Rozdział VI

Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja i Serwis wykorzystują połączenie internetowe do wielu funkcji, a za dostęp do sieci Internet lub transmisji danych może być pobierana opłata zgodnie z cennikiem operatora (dostawcy).
 2. Użytkownicy odpowiedzialni są za wszelkie naruszenia obowiązującego prawa oraz postanowień Regulaminu podczas korzystania z Serwisu, a w szczególności za treść Zgłoszeń.
 3. Zakazane jest wprowadzanie przez Użytkowników jakiejkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
  • naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo i dobre obyczaje,
   w tym wulgaryzmy i treści obraźliwe,
  • wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej,
  • zawierających treści pornograficzne,
 • pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm,
 • propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne,
 • uznawanych za spam.
 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie niezgodne z prawem działania
  w Systemie, w tym także za podanie niezgodnych ze stanem faktycznym informacji lub nieprawdziwych danych osobowych, za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i praw pokrewnych, a także za ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowej odmowy świadczenia Usług wobec Użytkownika, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa lub postanowień Regulaminu.

 

Rozdział VII
Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca jest podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną, w ramach Systemu, mającemu służyć rozwijaniu idei społeczeństwa obywatelskiego.
  W szczególności System wspiera aktywności obywatelskie dotyczące przestrzeni publicznej umożliwiając Użytkownikom zgłaszanie problemów do właściwych jednostek oraz umożliwiając komunikację związaną z ich rozwiązywaniem.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Systemu, a także za utratę danych Użytkownika, powstałych
  w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich, a także w wyniku działania Usługodawcy podjętego w celu poprawy Serwisu. Usługodawca zobowiązuje się,
  w miarę możliwości, informować z wyprzedzeniem Użytkowników o zakłóceniach
  w funkcjonowaniu Systemu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
 3. Usługodawca nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym
  z prawem lub Regulaminem,  wykorzystywaniu kont Użytkowników.
 1. Zawartość Serwisu jest dostarczana w formie „jest, jaki jest”, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, z wyłączeniem wszelkiej gwarancji, wyraźnej lub domniemanej, co do treści lub sposobu funkcjonowania Systemu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania
  z Systemu, a także za treści w nim zawarte i nie udziela żadnych gwarancji, w tym także gwarancji przydatności do określonego celu, lub braku ukrytych, lub innych wad, lub braku błędów. W szczególności Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkowników i osób trzecich za:
 2. treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie lub Aplikacji, w tym za treść zamieszczanych Zgłoszeń i komentarzy,
 3. jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem treści przez Użytkowników,
 4. sposób, w jaki konta Użytkownika będą wykorzystywane przez Użytkowników,
 5. szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego i awarii sieci energetycznej,
 6. szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego lub niepełnego funkcjonowania systemów zewnętrznych, z którymi współpracuje Aplikacja, a mianowicie (m.in.) GPS i GPRS,
 7. szkody powstałe w wyniku braku ciągłości dostarczania Usług, będącej następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,
 8. szkody powstałe w związku z udostępnieniem, bądź korzystaniem z Usług, przez osoby trzecie, w szczególności z tytułu wykorzystania danych przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem Aplikacji
  i Systemu,
 9. realizację Zgłoszeń, które zostały odrzucone zgodnie z ust. 9 Rozdziału

 

Rozdział VIII
Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika zawarte w Systemie, podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa, a w szczególności z rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016.
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Systemie jest Burmistrz Miasta Zambrów, z siedzibą przy ul. Fabrycznej 3, 18-300 Zambrów.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Zambrów jest Magdalena Grzymek, dane kontaktowe: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 1. Dane osobowe przetwarzane są w Systemie w celu realizacji umowy na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, którą Użytkownik zawiera z administratorem danych podczas rejestracji w Systemie, a także w celu realizacji usług, w tym także w celu weryfikacji tożsamości osób dokonujących zgłoszeń.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich niepodanie (niezarejestrowanie użytkownika) uniemożliwi korzystanie z pełnej funkcji aplikacji.
 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres korzystania z usługi.
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz adres IP.
 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 1. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez ADO na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia przetwarzania
  w ściśle określonych sytuacjach.
 3. Podmiotem przetwarzającym dane Użytkowników Systemu jest: BIT Spółka Akcyjna, z siedzibą: 00-854 Warszawa, al. Jana Pawła II 23.

 

Rozdział IX
Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, według swojego uznania.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionego Regulaminu przez instalację aktualizacji Aplikacji lub zaznaczenie w Serwisie zgody na zmianę Regulaminu.
 3. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zmianę Regulaminu, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Aplikacji, usunąć ją ze swojego Urządzenia i zaprzestać korzystania z Serwisu.

 

Rozdział X
Rozwiązanie Umowy

 1. Użytkownik może rozwiązać Umowę w każdym czasie.
 2. Rozwiązanie Umowy następuje przez usunięcie przez Użytkownika, konta z Aplikacji lub Serwisu.
 3. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia Usług na jego rzecz.
 4. Usługodawca może usunąć konto Użytkownika w razie naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności wykorzystywania Aplikacji lub Serwisu niezgodnie
  z ich przeznaczeniem.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług w każdym czasie.
 6. Po rozwiązaniu Umowy Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia Aplikacji z Urządzenia i zaprzestania korzystania z Serwisu.

 

Rozdział XI
Odstąpienie od Umowy

 1. Użytkownik, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.
 2. W celu odstąpienia od Umowy Użytkownik składa Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 3. Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: j.wlodkowska@zambrow.pl, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 4. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia Aplikacji z Urządzenia i zaprzestania korzystania z Serwisu.

 

         Rozdział XII
       Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług, mogą być wysyłane na adres j.wlodkowska@zambrow.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika oraz wskazanie sprawy wraz ze wskazaniem żądania i uzasadnieniem.
 3. Użytkownik zostanie zawiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie, na wskazany adres email Użytkownika, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.

 

Rozdział XIII
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin podlega publikacji w Serwisie.
 2. Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie Usługi oraz podlega prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich.